Usłysz wszystkie odcienie dźwięków

Aktualności A A A

Międzynarodowy Tydzień Głuchych 2017 19 wrz, 2017

Co roku Światowa Federacja Głuchych organizuje kampanię w skali światowej na rzecz całego środowiska głuchych w celu uzyskania pełnych należnych praw w życiu społecznym.

Kampania społeczna trwa od 18 do 24 września 2017 i  temat tej akcji brzmi "PEŁNE WŁĄCZENIE Z JĘZYKIEM MIGOWYM".

KLUCZOWE PRZESŁANIA KAMPANII:

  • PRAWO PRZYRODZONE (BIRTH RIGHT)

Korzysta ono z zasady podstawowych praw człowieka w związku z przyswajaniem języka od momentu narodzin. Szybkie przyswojenie języka umożliwia głuchym dzieciom pełną komunikację z innymi, co polepsza ich umiejętności poznawcze i społeczne. Głuche dzieci potrzebują dostępu do języka migowego od momentu narodzin.

  • TOŻSAMOŚĆ GŁUCHYCH (DEAF IDENTITY)

Określa głuchych jako należących do kulturalnej i językowej wspólnoty, która używa języka migowego jako ojczystego lub języka naturalnego wykorzystywanego do komunikacji.

  • DOSTĘPNOŚĆ (ACCESSIBILITY)

Podkreśla, że głusi potrzebują dostępu do informacji publicznej oraz usług poprzez tłumaczenie na język migowy, tworzenie napisów i/lub napisów dla niesłyszących. Kluczowym czynnikiem dla usług publicznych, takich jak opieka zdrowotna, zatrudnienie, opieka społeczna, czy jakichkolwiek innych jest zapewnienie dostępu do tłumaczy języka migowego.

  • RÓWNORZĘDNY JĘZYK (EQUAL LANGUAGE)

Uznaje język migowy za ważny środek językowy przekazujący myśli, idee oraz emocje. Jest to język funkcjonujący w pełni, z własną składnią, morfologią i strukturą. Spełnia on wszystkie funkcje służące zdefiniowaniu języka. Zostało to potwierdzone w wielu systematycznych badaniach lingwistycznych dotyczących języka migowego, począwszy od wczesnych lat 70. XX wieku.

  • RÓWNORZĘDNE MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA (EQUAL EMPLOYMENT OPPORTUNITIES)

Zdolność języka migowego do komunikowania oraz zaopatrywanie w tłumaczy oznacza, że głusi mogą wykonywać prawie każdą pracę. Ważne jest, by głusi mogli sięgać po pracę, która odzwierciedla ich zainteresowania i kompetencje, na równi z innymi kandydatami. Bariery dotyczące zatrudnienia powstają głównie z powodu niedostępnych środowisk pracy, nie zaś z niezdolności słyszenia.

  • EDUKACJA DWUJĘZYCZNA (BILINGUAL EDUCATION)

Zaleca interesariuszom zaakceptowanie potrzeb edukacji dwujęzycznej dla głuchego dziecka oraz zrozumienie, w jaki sposób skuteczna edukacja dwujęzyczna powinna być dostępna w środowisku języka migowego. Edukacja dwujęzyczna jest społeczno-kulturowym podejściem traktującym język migowy jako język nauczania wszystkich przedmiotów, z jednoczesnym naciskiem na nauczanie czytania i pisania w języku, które jest używane w danym kraju lub przez dane społeczeństwo.

  • RÓWNORZĘDNY UDZIAŁ (EQUAL PARTICIPATION)

Głusi potrzebują dostępu do sektora osobistego, publicznego i politycznego tak, jak każdy inny. Co więcej, niezbędne jest zapewnienie głuchym posiadania szansy przyjęcia roli lidera tak, by byli w stanie domagać się własnych praw oraz byli obecni w procesach podejmowania decyzji dotyczących ich życia. Jest to odzwierciedlenie sloganu: "Nic o Nas bez Nas".

  • UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE (LIFELONG LEARNING)

Dostęp do edukacji, nauki zawodu, a także edukacja ustawiczna i rozwój są kluczem do wywalczenia i utrzymania posady oraz uzyskiwania przychodów pozwalających na samodzielne życie.