Usłysz wszystkie odcienie dźwięków

Misja A A A

Polskie Stowarzyszenie Protetyków Słuchu działa na rzecz stworzenia równych szans i poprawy jakości życia osób z ubytkiem słuchu w Polsce. Naszym celem jest stworzenie świata bez barier, w którym każda osoba z niedosłuchem ma szansę na normalne  funkcjonowanie.
 
Utrata słuchu jest kwestią zaniedbaną, mimo że dotyka  ponad 15% populacji ludzi na świecie. Połowy tych przypadków można by uniknąć poprzez wdrożenie  odpowiednich środków profilaktycznych.
 
Nasze Stowarzyszenie aktywnie wspiera i promuje projekty mające na celu pomoc osobom z wadami słuchu tak, by mogły się cieszyć lepszą jakością życia. Chcemy podnosić  świadomość i udostępniać wiedzę  na temat uszkodzeń narządu słuchu poprzez prowadzenie badań i kampanii społecznych. Najważniejszymi kwestiami pozostającymi w obszarze naszych działań jest:
  • zapewnienie osobom z niedosłuchem szans aktywnego i komfortowego poruszania się w świecie,
  • podnoszenie świadomości społecznej, by noszenie aparatu słuchowego przestało być tematem tabu,
  • zapewnienie równych szans wszystkim osobom z wadami słuchu.