Usłysz wszystkie odcienie dźwięków

Aktualności A A A

Nowe karty parkingowe 01 lip, 2014

Uprawnia do parkowania w uprzywilejowanym miejscu. Pozwala również na niestosowanie się do niektórych przepisów. Od dziś wchodzą w życie zmiany dotyczące przyznawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Na mocy ustawy z 23 października 2013 roku kartę parkingową  można otrzymać tylko na podstawie orzeczeń wydawanych przez Powiatowe lub Miejskie Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Od dziś będą mogli się nią posługiwać osoby z orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności, mające poważnie ograniczone możliwości poruszania się. Przy czym osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności będą mogły otrzymać kartę parkingową jedynie w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem: 04-O, 05-R lub 10-N. Karta będzie przysługiwać również osobom niepełnosprawnym, mającym znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, które nie ukończyły 16 roku życia.

Oznacza to, że osoby niesłyszące i niedosłyszące z orzeczeniem o umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, o ile nie posiadają schorzeń współistniejących wymienionych przez ustawodawcę, stracą przywilej posługiwania się kartą parkingową.

Ustawa zakłada, że nowe karty parkingowe będą wydawane terminowo, a ich ważność nie może być dłuższa niż 5 lat. Za wydanie karty odpowiadać będzie przewodniczący powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, a beneficjent zobowiązany zostanie do uiszczenia opłaty w wysokości 21 zł. Osoby, które po 1 lipca 2014 roku muszą uzyskać nowe orzeczenie ze wskazaniem do uzyskania karty parkingowej - najpierw muszą stanąć na komisji orzekającej, a dopiero potem, w razie uzyskania uprawnienia do otrzymania karty, uiścić opłatę za jej wyrobienie.

Karta parkingowa jest dokumentem o standardzie międzynarodowym, który obowiązuje nie tylko na terenie Polski, ale także w krajach Unii Europejskiej. Jednak w poszczególnych krajach członkowskich obowiązują odrębne przepisy wynikające z prawa drogowego dla danego kraju, a co się z tym wiąże, odrębne ulgi i uprawnienia dla osób z niepełnosprawnością.

Dotychczasowy dokument traci ważność 30 listopada 2014 roku.

Źródło: www.niepelnosprawni.pl