Usłysz wszystkie odcienie dźwięków

Aktualności A A A

Absolwenci protetyki słuchu są cenionymi protetykami i audiologami 24 wrz, 2019

Protetykę słuchu na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu kończy co roku 25 studentów.

W ubiegłym roku absolwenci tego kierunku mieli okazję spotkać się we własnym gronie wraz ze swoimi wykładowcami na jubileuszu 25-lecia protetyki słuchu w poznańskiej uczelni. "Protetyka słuchu w Poznaniu funkcjonowała początkowo jako studium zawodowe. Była pierwszą tego typu szkołą w Polsce" - wspomina dr hab. Roman Gołębiewski, dyrektor Instytutu Akustyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i prezes Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu (PSPS). Z czasem studium zawodowe przygotowujące do pracy protetyków słuchu przekształciło się w specjalizację, by ostatecznie, w 2000 roku, stać się samodzielnym kierunkiem studiów łączącym w sobie dwie specjalizacje - protetykę słuchu i ochronę przed hałasem. To połączenie stało się koniecznością, ponieważ absolwentom protetyki słuchu brakowało wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu hałasu, a zwłaszcza możliwości ochrony przed nim. "Przychodziły do nich osoby z niedosłuchem będącym skutkiem przebywania w hałasie. Protetycy czuli się trochę bezradni, nie potrafili poradzić takim osobom, co powinny robić, aby chronić swój słuch przed hałasem. Dlatego do programu nauczania dołożyliśmy trochę zajęć specjalistycznych z zakresu hałasu, ochrony przed hałasem oraz wpływu hałasu na organizm człowieka" - tłumaczy dr hab. Roman Gołębiewski.

Co roku na protetykę słuchu przyjmowanych jest około 30 osób. "To optymalna liczba. Można by zrekrutować więcej, ale naszemu Instytutowi zależy na tym, by naszym studentom zapewnić jak najlepsze warunki kształcenia. W większych grupach trudno byłoby nauczyć każdego studenta praktycznej obsługi audiometru, czy właściwego dopasowania aparatu słuchowego osobie niedosłyszącej. My nie stawiamy na ilość, ale na jakość. Chcemy przygotować naszych studentów do samodzielnej pracy w zawodzie protetyka słuchu" - podkreśla dyrektor Instytutu Akustyki. Absolwenci protetyki słuchu zwykle nie mają żadnych problemów ze znalezieniem pracy. Ogłoszeń z ofertami pracy dla nich nie brakuje. Uczelnia przez lata wypracowała już sobie bardzo dobrą markę wśród pracodawców, którzy chętniej zatrudniają absolwentów protetyki słuchu niż innych kierunków, bo wiedzą, że merytorycznie są świetnie przygotowani do podjęcia pracy. "Nasi studenci mają w trakcie studiów bardzo dużo praktyk. W okresie wakacyjnym wysyłamy ich na praktyki z zakresu hałasu, audiometrii, protetyki słuchu. Mają możliwość wykonywania badań pod okiem potencjalnych pracodawców i zatrudnionych przez nich pracowników" - mówi Roman Gołębiewski.

Od ponad półtora roku z funduszy europejskich realizowany jest projekt stażowy. Uczelnia zdobyła środki na trzymiesięczne staże m.in. dla studentów protetyki słuchu i to ona płaci im stypendia. Wszystkim zwraca również koszty dojazdu na staż, finansuje badania i niezbędne materiały do ich wykonania, a najlepszym płaci także za wynajem mieszkania na okres stażu. Pracodawcy, u których te staże się odbywają, nie ponoszą z tego tytułu żadnych kosztów. Na dodatek mają za darmo do dyspozycji przez trzy miesiące bardzo dobrze przygotowanych studentów, którzy miesięcznie muszą wypracować 160 godzin, czyli tyle, ile trzeba pracować na pełnym etacie. "Już po pierwszym roku funkcjonowania tego projektu wielu naszych absolwentów otrzymało oferty pracy" - mówi Roman Gołębiewski. Redakcji "Usłyszeć Świat" dyrektor Instytutu Akustyki zdradził, że wprawdzie chciał studiować reżyserię dźwięku, ale z różnych powodów się nie dostał. Ponieważ kocha muzykę, a ona kojarzy mu się z akustyką, wybrał ten kierunek. Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu był jedynym miejscem, w którym go znalazł. Tematem jego pracy magisterskiej była akustyka pomieszczeń. Z nią zetknął się potem w Zakładzie Akustyki Pomieszczeń i Psychoakustyki w Instytucie Akustyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie pracuje w Zakładzie Akustyki Środowiska, gdzie zajmuje się zagadnieniami propagacji hałasu w środowisku zewnętrznym. Nie znaczy to jednak, że przestał się interesować akustyką pomieszczeń. Tym bardziej że zajmuje się również aparatami słuchowymi, a aparaty słuchowe i akustyka pomieszczeń to - jak podkreśla - dwa nierozerwalne elementy tej całej "układanki".

Z inicjatywy dr. hab. Romana Gołębiewskiego powstało Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Instytutu Akustyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (SAiPIA). 4 lipca 2017 roku zebrał się jego Komitet Założycielski, w którego skład weszło 12 osób. Na zebraniu założycielskim wybrano również Zarząd i Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia oraz uchwalono jego statut. "W kolejnych tygodniach i miesiącach wystąpiliśmy do dziekana Wydziału Fizyki UAM, prof. dr. hab. Antoniego Wójcika, o wyrażenie zgody, aby siedzibą stowarzyszenia był Instytut Akustyki. Wystąpiliśmy również do rektora uczelni, prof. dr. hab. Andrzeja Lesickiego, o wyrażenie zgody na wykorzystanie nazwy uniwersytetu w nazwie stowarzyszenia. W obu przypadkach otrzymaliśmy zgodę" - wspominają założyciele Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Instytutu Akustyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, do którego należą zarówno absolwenci protetyki słuchu, jak i reżyserii dźwięku. Na początku 2018 roku do Sądu Rejonowego Poznań Nowe-Miasto i Wilda w Poznaniu złożony został wniosek o rejestrację stowarzyszenia. Sąd Rejonowy w Poznaniu dokonał jego wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego 10 kwietnia 2018 roku. Dwa miesiące później, 16 czerwca, w Instytucie Akustyki na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, odbyło się sympozjum zatytułowane "Kształcenie w zakresie protetyki słuchu w kontekście nowych wyzwań rynkowych". Było ono połączone z 25-leciem protetyki słuchu w Instytucie Akustyki oraz powołaniem Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Instytutu Akustyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na sympozjum i jubileusz zaproszono wszystkich absolwentów, byłych i obecnych wykładowców oraz osoby zainteresowane tematyką protetyki słuchu i kształceniem w tym zakresie. Stowarzyszenie włączyło się w organizację tego wydarzenia. "Udało nam się zgromadzić ponad 100 osób. Do Poznania przyjechali też nasi absolwenci pracujący obecnie za granicą, w Danii i Australii. To była doskonała okazja, by poznać ich doświadczenia z innych niż polski rynków pracy" - podsumowuje Roman Gołębiewski. Na jesień zaplanowano kolejne spotkanie stowarzyszenia. Tym razem będzie miało charakter stricte towarzyski.

Źródło: GAZETA "USŁYSZEĆ ŚWIAT"