Usłysz wszystkie odcienie dźwięków

Aktualności A A A

Powstanie nowy rejestr wyrobów medycznych 08 maj, 2020

Prezes NFZ powołał Zespół ds. koncepcji budowy centralnego rejestru wyrobów medycznych oraz rozliczania realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne, którego zadaniem będzie usprawnienie współpracy pomiędzy NFZ a świadczeniodawcami.

Zadaniem zespołu jest:

"1) wypracowanie koncepcji w zakresie budowy centralnego rejestru wyrobów medycznych mającej na celu:

a) ujednolicenie sposobu weryfikowania i akceptowania przez oddziały wojewódzkie NFZ harmonogramu-zasoby stanowiącego załącznik do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne (zawierającego informacje o asortymencie wyrobów medycznych),

b) zwiększenie jakości przekazywanych danych rozliczeniowych przez świadczeniodawców realizujących zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne w zakresie asortymentu wyrobów medycznych,

c) ograniczenie występowania wątpliwości dotyczących właściwej kwalifikacji danego wyrobu medycznego;

2) wypracowanie koncepcji w zakresie zmian sposobu rozliczania realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne mającej na celu umożliwienie rozliczania świadczeń (w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne) z jednym właściwym dla świadczeniodawcy realizującego zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oddziałem wojewódzkim NFZ;

3) przeprowadzenie analizy regulacji prawnych oraz przygotowanie projektu niezbędnych zmian legislacyjnych umożliwiających realizację zadań, o których mowa w pkt 1 i 2;

4) ustalenie harmonogramu wdrożenia zmian, o których mowa w pkt 1 i 2.

NFZ zachęca do zgłaszania propozycji usprawnień, które przyczynią się do ułatwienia zawierania oraz aneksowania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz procesu realizacji i rozliczania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Na propozycje NFZ czeka do końca maja. Jak zapewnia, przesłane propozycje poddane zostaną analizie i będą punktem wyjścia do pracy nad dalszym rozwojem systemu w obszarze zaopatrzenia w wyroby medyczne."

Źródło: www.politykazdrowotna.com