Usłysz wszystkie odcienie dźwięków

Aktualności A A A

Klasyfikacja niedosłuchów cz. 3 27 kwi, 2021

Bardzo często pacjent pyta jaki duży ma niedosłuch. Do klasyfikacji niedosłuch używane są najczęściej dwie nor­my: WHO z 1997 roku oraz BIAP. Pierw­sza norma jest sto­so­wana czę­ściej, chociażby przez leka­rzy laryn­go­lo­gów i audiologów, zgod­nie z wytycz­nymi NFZ. W tym przypadku uby­tek słu­chu jest śred­nią wyzna­czoną z progu sły­sze­nia dla czte­rech czę­sto­tli­wo­ści: 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz i 4000 Hz. Cza­sami można spo­tkać się również z oceną pro­centową uszko­dze­nia słuchu.

W tabeli zawarto podział ubytku słuchu dla norm WHO oraz BIAP oraz trudności jakie  występują w rozumieniu oraz artykulacji mowy w zależności od głębokości niedosłuchu.

 

Stopień ubytku słuchu

WHO

BIAP

Trudności w komunikacji

norma

Do 25 dBHL

Do  20 dBHL

brak

Lekki

26-40 dBHL

21 – 40 dBHL

Mogą wystąpić trudności: w identyfikacji niektórych głosek, mowy cichej, mowy z odległości lub w trudnych warunkach akustycznych.

Umiarkowany

41-60 dBHL

41 – 70 dBHL

Rozumienie i słyszenie mowy jedyne w warunkach korzystnych akustycznie. Mogą wystąpić niewielkie błędy składniowe, artykulacyjne leksykalne.

Znaczny

61-80 dBHL

71- 90 dBHL

Mowa nie rozwija się spontanicznie. Problemy z usłyszeniem mowy możliwe jedynie za pomocą aparatów słuchowych. Błędy w zakresie artykulacji. Ubóstwo leksykalne. Mowa agramatyczna. Odbiór mowy na drodze wzrokowo-słuchowej.

Głęboki

Powyżej 80 dBHL

Powyżej 90 dBHL

Brak rozumienia mowy, nawet za pomocą aparatów słuchowych. Dominująca rola odczytywania z ust. Zniekształcenia dźwięków mowy. Mowa agramatyczna. Ubóstwo leksykalne. Zaburzenia głosu i prozodii mowy.