Usłysz wszystkie odcienie dźwięków

Aktualności A A A

MRPiPS o dofinansowaniu aparatów słuchowych przez PFRON po debacie w Rynku Zdrowia 10 maj, 2017

W odpowiedzi na pytania przekazane po redakcyjnej debacie Rynku Zdrowia poświęconej problemom osób z niedosłuchem MRPiPS  potwierdza, że osoby z orzeczoną niepełnosprawnością mogą otrzymać dofinansowanie ze środków PFRON na zakup wyrobów medycznych, w tym aparatów słuchowych.

Dofinansowanie przysługuje w sytuacji, gdy cena wyrobu jest wyższa niż określony limit pokrywany z NFZ.  

Dofinansowanie do wyrobów medycznych, w tym aparatów słuchowych, realizowane jest ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, a środki PFRON mogą być wykorzystane na dofinansowanie dla tych osób niepełnosprawnych, którzy spełniają kryteria dochodowe podane w Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r.

W myśl przepisów ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych świadczeniobiorcom (w tym osobom niepełnosprawnym) przysługuje - finansowane ze środków będących w dyspozycji Narodowego Funduszu Zdrowia - zaopatrzenie w wyroby medyczne wydawane na zlecenie.

Szczegółowe zasady oraz wysokość dofinansowania zaopatrzenia uregulowane są w przepisach określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych (…).

Jeśli cena wyrobu medycznego jest wyższa niż określony limit pokrywany z NFZ, różnicę płaci świadczeniobiorca. To na pokrycie tej różnicy świadczeniobiorca będący osobą niepełnosprawną, jeśli spełnia kryterium dochodowe, może otrzymać dofinansowanie ze środków PFRON.

Zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 2) rozporządzenia w sprawie zadań powiatu (…) wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (niezależnie od rodzaju wyrobu) ze środków PFRON wynosi:

- do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,

- do 150% sumy kwoty limitu, o którym mowa powyżej oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

Pomoc  ta, udzielana osobom niepełnosprawnym, nie jest świadczeniem obligatoryjnym. Warunkuje ją m.in. wysokość środków PFRON będących w dyspozycji jednostki udzielającej dofinansowania oraz liczba złożonych wniosków.

W 2016 r. ponad 176 tys. osób niepełnosprawnych otrzymało dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ze środków PFRON, których wysokość wynosiła 139 745 065 zł.

Ze wsparcia takiego mogą skorzystać m.in osoby ze niedosłuchem. Od 2014 r. wszystkim pacjentom z obustronnym niedosłuchem przysługuje refundacja dwóch aparatów. Kwota refundacji na dwa aparaty dla osób dorosłych wynosi 1,4 tys. zł, dla dzieci 2 tys. zł.

Koszt zakupu aparatu wahają się od kilkuset złotych do ok. 10 tys. zł.

Źródło: www.rynekzdrowia.pl