Usłysz wszystkie odcienie dźwięków

Hałas w miejscu pracy A A A

Hałas doprowadza do uszkodzenia, a nawet trwałej utraty słuchu. Hałas występujący w środowisku pracy jest jednym z najczęściej występujących czynników szkodliwych.

U osób dorosłych, hałas o natężeniu przekraczającym próg bólu działający jednorazowo i krótkotrwale może spowodować ostry uraz akustyczny. Przewlekły uraz akustyczny powstaje na skutek długotrwałego przebywania w środowisku, w którym stale obecne są dźwięki o natężeniu 80-85 dB lub wyższym. Dotyczy to głównie osób pracujących w niekorzystnych warunkach akustycznych.

Codzienna ekspozycja na nadmierny hałas w miejscu pracy jest pierwszym czynnikiem przyczyniającym się do utraty słuchu wśród społeczności pracujących.

Lata pracy w hałaśliwych warunkach znacząco zwiększają ryzyko pojawienia się poważnych trudności ze słuchem i szumem w uszach. Zostało to potwierdzone przez badania brytyjskie przeprowadzone na liczbie 12 907 mężczyzn i kobiet w 34 brytyjskich przychodniach lekarskich i w służbach wojskowych.

Ryzyko poważnych problemów ze słuchem podwaja się po 5 latach pracy w hałaśliwym środowisku.

Znacznie więcej mężczyzn niż kobiet jest narażonych w przeciągu wielu lat na wysoki poziom hałasu w miejscu pracy. Badanie pokazało, że 3% kobiet i aż 16% mężczyzn pracowało dłużej niż 10 lat w hałaśliwym środowisku. Co więcej, mężczyźni pracujący przez lata w hałasie są bardziej podatni na utratę słuchu niż kobiety pracujące w tych samych warunkach.

W grupie mężczyzn, którzy pracowali dłużej niż 10 lat w głośnym miejscu pracy, poważne problemy ze słuchem są 3,8 razy częściej spotykane niż u mężczyzn nigdy niepracujących w hałaśliwym otoczeniu. Kobiety z 10-letnią praktyką pracy w hałasie 2,2 razy częściej doświadczają trudności ze słuchem w stosunku do kobiet pracujących w warunkach pozbawionych hałasu.

W hałaśliwym otoczeniu ludzie krzyczą, aby usłyszeć się nawzajem. Badania nie dostarczają jednak informacji dotyczących różnic w poziomie hałasu występującego w typowo męskich lub kobiecych miejscach pracy.

Szum w uszach jest inną niedogodnością związaną z pracą w warunkach zwiększonego hałasu.

Do grup zawodowych narażonych na hałas można zaliczyć policjantów, myśliwych, nauczycieli oraz osoby pracujące w hałasie przemysłowym.