Usłysz wszystkie odcienie dźwięków

Hałas w szkołach A A A

Z badań przeprowadzonych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB) wynika, że w środowisku szkolnym hałas jest głównym czynnikiem uciążliwym. Wysokie poziomy hałasu rzędu 80-85 dB mierzone w korytarzach podczas przerw oraz w salach gimnastycznych mogą powodować ryzyko uszkodzenia słuchu uczniów i nauczycieli.

Poziomy hałasu w klasach podczas lekcji wahają się w granicach 53-77 dB i zależą od rodzaju zajęć. Średni poziom hałasu tła w klasach, tj. hałasu przenikającego do klas od wszystkich źródeł hałasu łącznie wynosi 40-50 dB i przekracza wartości graniczne (35-40 dB) ustalone w przepisach krajowych i zagranicznych ze względu na niezakłócony odbiór mowy.

Z badań wynika, że w poziom hałasu w szkołach podstawowych jest średnio o ok. 5-6 dB wyższy niż w szkołach ponadpodstawowych.

Z powodu hałasu, aby zapewnić lepsze zrozumienie mowy, nauczyciele są zmuszeni do podnoszenia głosu. Prowadzi to do zwiększonego wysiłku głosowego i zaburzeń głosu nauczycieli.

Hałas w szkole może oddziaływać również negatywnie na narząd słuchu oraz zakłócać rozumienie mowy. Jako czynnik uciążliwy i stresujący może wywoływać u uczniów i nauczycieli rozdrażnienie, zmęczenia, braku koncentracji, a w konsekwencji wpływać na efektywność procesu nauczania i uczenia się.

Źródło: www.ciop.pl